X

Informujemy, że sklep internetowy Sanki.pl wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Nasze sanki
Nowości

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sanki.pl


Sprzedawcą jest Olko Trade Athanasios Karagiannakos dostępny pod adresem ul. Sportowców 8, 30-444 Libertów, woj. małopolskie, prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wpis dokonany przez Urząd Gminy Mogilany ul. Rynek 2, 32-031 Mogilany),  numer NIP 6472457514, Regon 123226074. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej biuro@sanki.pl , adresu pocztowego lub numeru telefonu (dane w zakładce Kontakt).

 § 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sanki.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 § 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sanki.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.sanki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sanki.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Towar wysyłany jest tylko na terenie Polski.

 § 3 Wymagania techniczne

 1. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  - przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji Java Script
  - minimalna rozdzielczość ekranu 1024x800 pikseli
 2. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.sanki.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.
 3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 § 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sanki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 
 5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego Sprzedawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 § 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest tylko na terenie Polski pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje też możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Przesyłka dostarczona jest do 2 dni roboczych. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do podanego czasu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) w wysokości 16 zł w przypadku płatności przelewem i 20 zł w przypadku płatności przy odbiorze.

 § 5 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia fakturę.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

 § 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy Konsumentowi (otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres mailowy lub pocztowy Sprzedawcy (wzór do pobrania).
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt.

 § 7 Gwarancja i reklamacje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski przez okres 12 miesięcy. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktu. Reklamacje należy składać na adres mailowy lub pocztowy Sprzedawcy podany w zakładce Kontakt.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z opisem zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego co najmniej następujące informacje:
  - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta
  - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta
  - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch lat od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 § 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione. Szczegóły w niniejszym dokumencie - RODO
 2. Dane osobowe a) wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i reklamacji, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. b) są przekazywane do biura rachunkowego, które przechowuje dokumenty księgowe zgodnie z obowiązującym prawem.
  Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych na Zamówieniu.
  b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres
  biuro@sanki.pl
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia.
  c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 § 9 Zmiana Regulaminu

 1. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 § 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
Znajdź sanki

Informujemy, że sklep internetowy Sanki.pl wykorzystuje do poprawnego działania pliki cookie. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Copyright by Sanki.pl | Design by ewosoft.com | Powered ewosoftSHOP.net